จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจการของตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี (Fish Village)

จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจการของตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี (Fish Village)

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี (Fish Village) หมู่ 1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ประมงจังหวัดราชบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจการของตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี (Fish Village) และประสานความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในด้านพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

ได้มีช่องทางในการจำหน่ายและกระจายสินค้า รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้มีความรู้ความชำนาญในด้านการขาย นอกจากการเป็นผู้ผลิตเพียงด้านเดียว สอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดยการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางบริษัทประชารัฐรักษามัคคีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้ประสานความร่วมมือเบื้องต้นและเป็นแกนกลางหลักในการรวบรวมสินค้าและความต้องการของ ผปก.สินค้าชุมชน OTOP สินค้เกษตรแปรรูป สินค้าการท่องเที่ยวชุมชน ในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า กับ ตลาดกลาง fish village แห่งนี้ซึ่งยินดีให้การสนับสนุนพื้นที่การจำหน่ายสินค้า และจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัทประชารัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน