กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม แนวทางการดำเนินงานขององค์กรหากรัฐบาลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ 6 องค์กร

กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม แนวทางการดำเนินงานขององค์กรหากรัฐบาลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ 6 องค์กร

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ จัดสัมมนา เรื่อง “ความสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : แนวทางที่อาจถูกแก้ไขตามนโยบายรัฐบาลชุดใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (กกต. ป.ป.ช. ผผ. สตง. กสม.) หากมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต

.
สำหรับการสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่สอง โดยได้ผลสรุปว่า ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ และผลงานของแต่ละองค์กร โดยมีการปรึกษาหารือและอาจแถลงการณ์ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับประชาชน ด้วยการจัดการสัมมนาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้ทั้ง 6 องค์กรได้ประสานความเข้าใจกับภาคประชาชน อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อแต่ละองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการจะรวบรวมและประมวลผลถึงบทบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แล้วจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป