รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมด้วย เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545

กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” หลังจากนั้น ประธานฯ พร้อมด้วยผู้ร่วมงาน ได้เดินชมนิทรรศการ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ภายในบริเวณงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส