สภาพลเมืองร้อยเอ็ดจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ

สภาพลเมืองร้อยเอ็ดจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าววันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.15น. ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน นายศึภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด และนักเรียนโรงเรียนพลเมืองในตำบลและอำเภอต่าง จำนวน 17 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น จำนวน 200 คนดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-สืบเนื่องมาจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด และได้ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน
จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด ทำให้สถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ หรือ ก.พ.ร. จึงได้นำรางวัลนี้มามอบให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ สำหรับการจัดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะนั้น เกิดจากการที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นในระดับตำบล และอำเภอ และเกิดจากสภาพลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง แล้วทำการถอดบทเรียนและคัดเลือกว่า กิจกรรมใด โครงการใด ควรเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดในแต่ละปีในการเสนอนโยบายสารธารณะในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด และสภาพลเมืองร้อยเอ็ด จะเสนอนโยบายสาธารณะให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
การสร้างสำนึกพลเมืองพัฒนาคนร้อยเอ็ดการเลือกตั้งสมานฉันท์
โคก หนอง นาบุรี อาหารปลอดภัย
ส่วนผู้เข้าร่วมเวทีในวันนี้ ประกอบด้วยนพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-ขอแสดงความยินดีกับพลเมืองต้นแบบระดับตำบล และระดับอำเภอทุกท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเมืองต้นแบบทุกท่านจะเป็นแบบอย่างและขยายผลของความเป็นพลเมืองไปยังประชาชนในชุมชนของท่าน เพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้น่าอยู่และเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว