Update สถานการณ์ข่าว จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ!!โคโรน่า2019

Update สถานการณ์ข่าว จังหวัดร้อยเอ็ด
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ!!โคโรน่า2019

วันนี้ (24 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563) จำนวน 276 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 268 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 144 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 143 คน และ อยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 456 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 455 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 27,075 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 24,922 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,153 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 12,311 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 10,980 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,331 คน

สถานการณ์ทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,708,470 ราย เสียชีวิต 190,788 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 868,945 ราย เสียชีวิต 49,877 ราย รองลงมาคือ สเปน 213,024 ราย เสียชีวิต 22,157 ราย และอิตาลี 189,973 ราย เสียชีวิต 25,549 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,854 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 15 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย
เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการดำเนินงาน ดังนี้
1.ให้ทุกอำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมกับ อาสาโควิด-19 ระดับหมู่บ้าน รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน และ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกถึงครัวเรือนให้ครบทุกคน ทุกหลังคาเรือน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
2.ให้ทุกอำเภอ นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้กักกันตัวเองครบ 14 วัน ตามที่จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัด จัดสรรให้ครบถ้วน โดยให้จิตอาสาและชุดอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการมอบที่ครัวเรือนแต่ละหลัง ไม่ต้องรวมมอบ ณ สถานที่กลาง

3.การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมกันค้นหาและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้ได้ครอบคลุม โดยให้เข้าทุกซอย หาทุกบ้าน
4.การบริจาคของท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขอให้แจ้งแต่ละท้องที่ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยจัดระบบการแจกจ่าย และให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ด
5.ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ มีการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ก็จะทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าวจากร้อยเอ็ด