ร้อยเอ็ด…. จัดกิจกรรมการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ร้อยเอ็ด….
จัดกิจกรรมการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันนี้(25 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ผู้ผลิตผู้ประกอบการ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกๆอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก
เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การประกวดผ้าไหมอัตลักษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทผ้าไหมลายสาเกต และผ้าไหมมัดหมี่ การจัดนิทรรศการผ้าเอกลักษณ์ ผ้าโบราณ ผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม และการเดินแบบผ้าไทย โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด

…….

คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด