กมธ.ปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจ่ายขาดเงินสะสม และศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี

กมธ.ปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจ่ายขาดเงินสะสม และศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจันทร์ เดอ คาเฟ่ คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมี นายสุภาพ ระดมเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
.
โอกาสนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงความหมาย ความสำคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้น ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและภาพรวมการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณ โดยสาระสำคัญ ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา มีพื้นที่ 50.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,300 ไร่ 18 หมู่บ้าน ประชากร 24,242 คน 12,180 ครัวเรือน 2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมกว่า 186 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง 26 ล้านบาท รายได้จากภาษีจัดสรร 97 ล้านบาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 62 ล้านบาท 3) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมกว่า 220 ล้านบาท โดยจะใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 75 โครงการ ประมาณ 68 ล้านบาท 4) เงินสะสมสุทธิ (ภายหลังหักภาระผูกพันและกันเงินตามระเบียบ) ประมาณ 328 ล้านบาท 5) โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น โครงการเวทีประชาคม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น

.
นอกจากนี้ คณะฯ ได้มอบหมายอนุกรรมาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการใช้จ่ายเงินสะสมให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมออกมาใช้จ่าย เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ และจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป