สว. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการปลูกพริกเป็นพืชเศรษฐกิจ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

สว. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการปลูกพริกเป็นพืชเศรษฐกิจ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท ไกรทอง อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประชุมร่วมกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองม่วงไข่ และภาคส่วนราชการ อาทิ เกษตรจังหวัดแพร่ พาณิชย์จังหวัดแพร่ อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ รองนายกอบจ. แพร่ นายอำเภอหนองม่วงไข่ รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกพริก

เพื่อส่งโรงงานเพื่อแปรรูป อีกทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากภาคราชการ พร้อมรับทราบการดำเนินงานของกิจการแปรรูปพริกเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกร และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด จากนั้น คณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกพริกของชาวอำเภอหนองม่วงไข่ และเยี่ยมชมโรงงาน บริษท ไกรทอง อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จังหวัดแพร่
.
ทั้งนี้ข้อมูลข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป