สว. เยี่ยมชมผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยวและรับฟังการบริหารจัดการน้ำในพื้นอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก

สว. เยี่ยมชมผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยวและรับฟังการบริหารจัดการน้ำในพื้นอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก คณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง) ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเอก โปฎก บุนนาค นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนของอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ประสานงานที่ผ่านมาตำบลคันโช้ง เป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จด้านส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว “โครงการนั่งแพ แลน้ำ” บริเวณท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเด็นเพิ่มเติม ได้แก่ การส่งเสริมด้านอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน น้ำประปาที่มีความจำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
.
การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ได้รับเรื่องดังกล่าวไปเพื่อเร่งดำเนินการ โดยตัวแทนประชาชนได้กล่าวขอบคุณที่สมาชิกวุฒิสภา ได้ผลักดันโครงการจนสำเร็จเป็นรูปธรรม สร้างรายได้สร้างความสุขและชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับข้อมูลคณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป