ร้อยเอ็ด ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

ร้อยเอ็ด ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 3 ประเด็นใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนจากโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย รวมถึงการผลักดันศักยภาพและของดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และศิลปะและดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่นสู่เวทีโลก

โดยในการลงพื้นที่ได้การตรวจติดตามใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. มาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่จะมุ่งเน้นหาแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและเกษตรกรให้มีความคล่องตัวในการประกอบการและพัฒนาคุณภาพสินค้าออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นที่ 2 คือ แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ

และวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความพร้อมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในด้านการเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ในประเด็นสุดท้าย คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร – พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ที่ทำให้พี่น้องประชาชนและชาวบ้านลุ่มน้ำชีได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ทำการเกษตรถูกน้ำท่วมผิดปกตินาน 1-3 เดือน ซึ่งได้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรดำเนินการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และจะมีการนำเสนอชื่อไปยังกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับจัดสรรเงินชดเชยตามระเบียบราชการต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ/ภาพ