ร้อยเอ็ดส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในการวางแผนไว้ใช้ยามเกษียณ

ร้อยเอ็ดส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในการวางแผนไว้ใช้ยามเกษียณ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันนี้ (22 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนเพื่อการดำรงชีพในวัยเกษียณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้ารับความรู้จากวิทยากรสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด และเสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กองทุนการออมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดมีสมาชิก กอช. ตั้งแต่ปี 2558 – 2565 ทั้งหมด จำนวน 85,875 คน และในปี 2566 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มสมาชิก กอช. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน 34,258 คน และตัวแทนกอช. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,447 คน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบงานของ กอช. พบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีตัวแทน กอช. จำนวน 2,200 คน ยังเหลือสมาชิกอีก 247 คน ถึงจะครบตามเป้าหมายที่วางไว้

และนอกจากนี้ในหลายๆหมู่บ้านยังมีสมาชิก กอช. ไม่มากนัก จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบำเหน็จ – บำนาญ จากรัฐหรือนายจ้าง และยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. โดยสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในรูปแบบของ “เราออม รัฐช่วยออม” ผู้ออมเงินจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100%

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.-ร้อยเอ็ด/ภาพ