อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อน “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน”

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อน
“อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน”

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าคณะทำงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตำบลห้วยโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง และพี่น้องราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับครอบครัวนายจันทร์ ศาตพรสกุล บ้านเลขที่ 10 หมู่ 13 บ้านทุ่งมะกอก ตำบลห้วยโป่ง ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP มิติความเป็นอยู่ ที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และในระบบ Thai QM โดยคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณบูรณาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสร้างบ้าน เพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลง(MOU)

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมลงนามกับ UN ประจำประเทศไทยภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศที่ยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร อปท.ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนร่วมสมทบวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการก่อสร้าง และจะดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย พร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบ ต่อไป.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.นายอำเภอเมือง