(สระแก้ว) – จัดกิจกรรมคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชากรในชุมชนเมืองย่อยที่ 11

(สระแก้ว) – จัดกิจกรรมคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชากรในชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (บ้านสระแก้ว – สระขวัญ 1 )

(8 พ.ย.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประชากรในชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (บ้านสระแก้ว – สระขวัญ 1 )

โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย ดังนี้ 1.คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 2.ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 3.ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก 4.คัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ตรวจรักษาจ่ายยาสมุนไพร พร้อมทั้งให้สุขศึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

ภาพข่าว : นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน