นครนายก – กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง”ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นครนายก – กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง”ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง”

ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” หน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมจังหวัดนครนายก (บ้านสวนหนูดี) ต.เขาพระ อ.เมืองจ.นครนายก
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมจังหวัดนครนายก ได้รับความรู้และทักษะในการผลิต และใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ลด ละเลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่สามารถหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และช่วยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรจังหวัดนครนายก สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการซื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากแหล่งจำหน่ายอื่น

โดยได้รับเกียรติจากนายนภพล รัตนสุนทร อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมจังหวัดนครนายก จำนวน 50 คน แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 25 คน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก