ร้อยเอ็ดจัดฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบ Functional Exercise

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129-ข่าว


ฝึกผู้ประกอบการระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาสุกรจากเพื่อนบ้าน/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประดับเดือนโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบ functional Exercise โดยการดำเนินงานของ นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ประกอบด้วยส่วนราชการ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรจำนวน 160 คน

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.- มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในหลายประเทศเช่นจีน เวียดนาม กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมปษุสัตว์ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ เข้มงวดการเฝ้าระวังป้องกันโรคและเตรียมความพร้อม รับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัดรูปแบบฟังก์ชัน Funtional Exercise ขึ้นในวันนี้

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐาน การปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่ถูกต้อง

โดยการทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ ในการเผชิญกับสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-การฝึกในวันนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ในการบูรณาการของภาครัฐภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เป็นแนวร่วมเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817072129-ข่าว/รายงาน-