พังงา ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา

พังงา ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
ผู้สื่อข่าวราย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้ง 1/2564 ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม

ก่อนเริ่มประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องการเป็นกำลังสำคัญจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ให้แก่จังหวัดพังงา โดยนายกเทศมนตรีเมืองพังงา ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการฯ และท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ, มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเทศบาลตำบลคุระบุรี เป็นผู้รับมอบ
จากนั้นได้เข้าสู่วาระประชุมเพื่อทราบและดำเนินการในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพังงา เช่น การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 64 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 64 และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา อีกทั้งยังมีข้อราชการด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น , ข้อข้าราชการด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น , ข้อราชการด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ , ข้อราชการด้านการเงิน การคลัง , ข้อราชการด้านการบริหารทั่วไป , การนำเสนอผลงานเด่น , ข้อราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และการปลูกป่า การจัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชน และการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162