ดูแลด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยถึงราชทัณฑ์”

“ดูแลด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยถึงราชทัณฑ์”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขัง ดูแล ใส่ใจในโครงการ “ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้มีการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยมีการให้บริการทางการแพทย์แบบ New Normal ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

มีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป การตรวจวัดไข้ มีการให้ความรู้การปฎิบัติตัวเองในการป้องกันโรคที่มาจากความร้อน ตลอดจนแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19