จ.ราชบุรี/เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เมื่อวันที่22 ก.ค. 2562

จ.ราชบุรี/เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เมื่อวันที่22 ก.ค. 2562 เวลา9.00น.นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี และวัดเขาวัง จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของแต่ละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ อย่างน้อย 2 ศาสนา มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมศาสนาที่มีความหลากหลาย จะเป็นการหล่อหลอมเยาวชนแต่ละศาสนา ให้มีจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ เยาวชนแต่ละศาสนาจะเข้าใจในวิถีปฏิบัติของเพื่อนต่างศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งมั่นในคุณธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือไม่เบียดเบียนกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และจะได้เป็นผู้นำทางความคิดเรื่องความสมานฉันท์ เคารพในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามหลักธรรมทางศาสนาของเพื่อนต่างศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติในการปฏิบัติของหลักธรรมที่แตกต่างจากที่ตนปฏิบัติ และเห็นถึงแก่นของคำสอนของทุกศาสนาว่าล้วนให้ตั้งอยู๋ในความดี

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 100 คน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน