มุกดาหาร ผวจ.จับมืออุตสาหกรรมแขวงสะหวันนะเขตสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

มุกดาหาร ผวจ.จับมืออุตสาหกรรมแขวงสะหวันนะเขตสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 22 ก.ค .62 ณ ห้องแม่มูล ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านพูไชทะหนอม พระสะหวัด หัวหน้าแขนง แผนการการร่วมมือ แผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงสะหวันนะเขต เปิดงาน “โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว” (Thai-Lao Entrepreneurs Networking Project) โดยมีนางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 100 คน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว” (Thai-Lao Entrepreneurs Networking Project) ในวันนี้เกิดขึ้นจาก จังหวัดมุกดาหารมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ โดยจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารจัดงานขึ้น เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่โดดเด่น ทั้งด้านการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP) ปี 2560 มูลค่า 25,799 ล้านบาท, มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) 74,729 บาทต่อคนต่อปี มูลค่าการค้าชายแดนปี 2561 มูลค่า 214,405 ล้านบาท จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 เป็นจุดเชื่อม และได้มีการลงนาม (MOU) เป็นเมืองคู่แฝดร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์อันดี และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย-ลาว ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทย-ลาว เพื่อเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ

โดยจัดให้มีการจัดงาน โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว (Thai – Lao Entrepreneurs Networking Project) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากเวทีแห่งนี้ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน สร้างโอกาสทางการค้า แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน
นางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว” (Thai-Lao Entrepreneurs Networking Project) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้รับอนุมัติงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน “โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว” (Thai-Lao Entrepreneurs Networking Project) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้านการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ผ่านการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น ต่อการขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ และ กลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภทสินค้า/บริการ บริษัทท่องเที่ยว กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ จำนวน 19 ราย ซึ่งแบ่งเป็นผู้ประกอบไทย 8 ราย ผู้ประกอบการ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 7 ราย เจ้าหน้าที่ไทย 2 ราย และเจ้าหน้าที่ของ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 2 ราย โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562
ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Business Concept ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ กาและศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ของผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหารที่เข้าร่วมโครงการ และที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดหนี้มุกดาหาร กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรมะกรูด กลุ่มผู้ผลิตผ้าหมักโคลนหนองสูง บ้านภูโฮมสเตย์ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทย-ลาว
สำหรับงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย-ลาว” (Thai-Lao Entrepreneurs Networking Project) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมงานได้เป็นที่รู้จัก สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้อันจะนำมาซึ่งการเติบโต และการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177