จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนที่ บ้านหนองบัว อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ กม. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผ่านคณะกรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การสร้างนวัตกรรม หรือความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันคิดและจัดทำขึ้น ภาคีเครือข่ายที่หมู่บ้านสามารถแสวงหาความร่วมมือ หรือบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด และการพัฒนาหมู่บ้า ตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและชัดเจน
ทั้งนี้ หมู่บ้านที่ชนะเลิศของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมู่บ้าน จะเป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการตรวจประเมินผลหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ระดับเขตและระดับภาคต่อไป

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม /รายงาน