ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน พร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ตามค่านิยม 11 ประการ

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน พร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ตามค่านิยม 11 ประการ

/สมนึก บุศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร อำเภอพนมไพร นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พอ.พลวัฒน์ ธีรเนตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด (ท.) และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพนมไพร จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะได้เดินทางทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฮี เพื่อพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ และผู้นำในพื้นที่อำเภอหนองฮี

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในการมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามวิสัยทัศน์ “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังได้มอบค่านิยม 11 ประการ ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และคนในสังคม ซึ่งเน้นมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกนี้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นอนาคต และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด

จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปในทุกระดับและทุกพื้นที่ ซึ่งจะมีกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดขยายผลในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด จังหวัดจะให้ความสำคัญเป็นเรื่องหลัก ต้องวางระบบบริหารจัดการที่รองรับ ปราบปราม บำบัด ตัดช่องทางให้มากที่สุด ขอให้ทั้งฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจภูธรอำเภอ บูรณาการร่วมกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องบ่อนการพนัน ห้ามมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ต้องมีการกวดขัน จับกุม เรื่องบ่อนการพนันอย่าให้มีเด็ดขาด
หากพบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ ให้เร่งเข้ากำกับดูแลและดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที” ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวในช่วงท้าย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จะลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้ครบ ทั้ง 20 อำเภอ พร้อมรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด

/สมนึก บุศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว