“ฉก.ม.2 ร่วมกับนักเรียนนายร้อย จัดกิจกรรม Army Delivery”

“ฉก.ม.2 ร่วมกับนักเรียนนายร้อย จัดกิจกรรม Army Delivery”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 โดย กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม “Army Delivery” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน โดยได้นำสิ่งของอุปโภค/บริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และยาสามัญประจำบ้าน) ไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่มีฐานะยากจน

/ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/คนพิการ ในพื้นที่บ้านวังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน และบ้านทุ่งเกลี้ยง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณหน่วยงานทหารที่เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ซึ่งลงพื้นที่
เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงก่อนที่จะจบการศึกษา รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้อีกด้วย