ร้อยเอ็ด ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา11.00น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โรบินสันไลฟ์สไตล์ อีสานโฟล์คซอง คอนเทสต์ (การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง)ระดับมัธยมศึกษารอบคัดเลือก ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน ปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้เด็กและเยาวชนประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาติดเหล้า บุหรี่ การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก อาทิ ปัญหาครอบครัว สภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่ชักจูงไปในทางไม่ดี หรือการใช้ความรุนแรงในสังคม

เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การร้องเพลงและเล่นดนตรีถึงเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างการพัฒนาด้านอารมณ์และการเข้าสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโรบินสันไลฟ์สไตล์ อีสานโฟล์คซอง คอนเทสต์ หรือการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทักษะความสามารถด้านการร้องเพลงและดนตรี ตาม MISSION ที่เรายึดมั่นว่า “We contribute to the sustainable growth of community where we are” มุ่งสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 21 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า จำนวน 20,000 บาท และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว