จ.ราชบุรี/วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

จ.ราชบุรี/วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
21ตุลาคม2563.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด และทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่า “มีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก”
คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ที่บริเวณบ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และชุมชนในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม พัฒนา บำรุงต้นไม่ พรวนดินใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าไม้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตายให้เจริญเติบโต ด้วยการให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน