ตราด/โรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลย โดยกลุ่มสังคมศึกษาจากจังหวัดเลย จํานวน 26 คน ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตราด/โรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลย โดยกลุ่มสังคมศึกษาจากจังหวัดเลย จํานวน 26 คน ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตราด/เมื่อเวลา 09.00 น. เมื่อวานที่ผ่านมา ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลย พร้อมบรรยายเรื่องการเรียนการสอนต่างๆของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม มากล่าวคําบรรยายเรื่องลาวต่างๆด้านการเรียนและที่มาที่ไปของโรงเรียน และต้อนรับคณะ นําโดย ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย จํานวน 26 คน ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษติดกับชายแดนจังหวัดเกาะกง เป็นโรงเรียนที่เข้าสู่อาเซียนและเรียนรู้ด้านภาษาหลายภาษาในพื้นที่ โดยมีครูต่างประเทศหลายภาษาเข้าร่วมในการสอนภาษาต่างประเทศการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาเข้าสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นําความรู้ที่ได้รับไปจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามลําดับและเข้าสู่อาเซียนต่อไป นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวว่าดีใจที่วันนี้ได้มีโรงเรียนเลยพิทยาคมจากจังหวัดเลยพร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา และศึกษาดูงาน และด้านการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้ภาคภูมิใจที่เป็นโรงเรียนพระราชทาน

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด โทร 086-1399631