ร้อยเอ็ดร่วมกับสกก.เกษตรวิสัย สภาเกษตรกรปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือชาวนาทุ่งกุลาที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง9000ครัวเรือน /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดร่วมกับสกก.เกษตรวิสัย สภาเกษตรกรปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือชาวนาทุ่งกุลาที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง9000ครัวเรือน

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-


ร้อยเอ็ดดร.ประจักษ์ ปธ.สภาเกษตร ทำฝนหลวงช่วยสกก.เกษตรวิสัย/ชสอท.:MOITC/nuk-0817082129-


บุญเกิด ภานนท์ ผจก.สหกรณ์ สกก.เกษตรวิสัย
ทำในหลวงช่วยสมาชิก 9,000ครัวเรือน/ชมรมสื่อออนไลน์IT/n8k-0817082129-


ร้อนเอ็ดทวีรองผวจ.รอ.เปิดทำฝนหลวงช่วยสมาชิก.สกก.เกษตรวิสัย./สมนึก-ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดร่วมกับสกก.เกษตรวิสัย สภาเกษตรกรปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือชาวนาทุ่งกุลาที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง9000ครัวเรือน

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00 น ณ หอประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย สาขาบ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกร้อยเอ็ด สมาชิกวุฒิสภา ดร.รณวริทย์ ปริยฉัตรตระกูล นางวาสนา วงษ์รัตน์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย และเกษตรกรทั้วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และนำตัวแทนนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่

โดยการดำเนินงานของ นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตวิสัย นายสีทวน คำงาม เกษตรอำเภอฯ นายกิตติภูมิชัย วงศ์สนิท ปลัดอาวุโสอำเภอฯ พิธีกรโดย นายสมร ทิพบุญชู อดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย นางกนกวรรณ อ้วนศรีเมือง วิทยุกรมประมงร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสกก.เกษตรวิสัย และ พี่น้องเกษตรกร4ตำบลคือทุ่งทอง,ดงครั่งใหญ่,ดงครั่งน้อยและตำบลกำแพง

นายกิตติภูมิชัย วงศ์สนิท ปลัดอาวุโสอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวรายงานว่า.-อำเภอเกษตรวิสัย มี 13 ตำบลพื้นที่นาทั้งหมด 395,000ไร่ ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวส่วนใหญ่ขาดน้ำ ประมาณ 80%

นางวาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า.-ในช่วงนี้มี ก้อนเมฆ ในอากาศมากพอที่จะทำฝนหลวงโดยการทำฝนหลวงนั้นจะต้องทำในพื้นที่ที่ห่างไกล ตามทิศทางลมคือที่จังหวัดสุรินทร์แล้วให้ก้อนเมฆตกมาเป็นฝนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คาดว่ามีฝนช่วยเหลือต้นข้าวที่ขาดน้ำสำหรับพี่น้องได้แน่นอนและน้ำบริโภคได้

ทางด้านดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความคิดเห็นสอดว่าเป็นหน้าที่ของสถาเกษตรกรร้อยเอ็ดที่จะต้องช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนข้าวขาดน้ำฝนทิ้งช่วง โดยการทำฝนหลวงในครึ้งนั้
ในช่วงที่ทำฝนหลวงนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำนา ความหวังอย่างหนึ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือจะต้องอาศัยน้ำผิวดิน โดยให้มีสถานที่หรือธนาคารน้ำใต้ดิน เมื่อฝนตกมาน้ำก็จะขังเมื่อน้ำขาดเราก็จะสูบขึ้นมาใช้ได้ ซึ่งเป็นความคาดหวังในครั้งหน้า ที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในการทำนาข้าว

นางบุญเกิด ภานนท์ ผจก.สกก.เกษตรวิสัย กล่าวว่า.-สมาชิก9000ครัวเรือนเดือร้อนข้าวขาดน้ำ สหกรณ์เราอยู่ได้เพราะสมาชิกชาวนา เมื่อข้าวขาดน้ำ จะต้องหาน้ำฝนโดยการทำฝนหลวง มาต่ออายุให้ต้นข้าวเพื่อรอฝนมาเติบโตต่อไป

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-สืบเนื่องจากปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มทำการหว่านข้าวแบบหน้าแห้งเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ผ่านมาหลายปีและดำเนินการปลูกข้าวในการหว่านแห้งและไถกลบมาโดยตลอด

และในปีการผลิต 2562 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่เฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ จึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้ามาดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรและเติมน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ในครั้งนี้

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-