จ.พังงา รับมอบแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 64 จากกระทรวงมหาดไทย

จ.พังงา รับมอบแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 64 จากกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (2 ธ.ค. 63) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สถิติการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และนโยบายการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2575) นอกจากนั้นยังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล และมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้หยิบยกแนวทางการตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ทางลัดผ่าน 621 จุด)