สุโขทัยเดินหน้าสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สุโขทัยเดินหน้าสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 21 ก.พ. 62 เวลา 09.00 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุ

 

โขทัย/หัวหน้าส่วนประสานงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยครั้งนี้ พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความมั่นคง ความรัก ความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล และ คสช. ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง และมีวิทยากรชุดขุนด่านเข้าร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน