ดูแล ใส่ใจ ให้ความรู้ “โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สร้างความตระหนักรู้ ดูแล ป้องกัน แนะนำการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยที่เป็คโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

“ดูแล ใส่ใจ ให้ความรู้ “โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สร้างความตระหนักรู้ ดูแล ป้องกัน แนะนำการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยที่เป็คโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้ความรู้ ดูแล แนะนำการดูแลตนเองในด้านการรักษา การรับประทานอาหาร และส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคเบาหวาน และส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้แก่ประชาชน

โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องเบาหวาน ภาวะโรคแทรกซ้อน โภชนาการ ยารักษาเบาหวาน การออกกำลังกาย การดูแลตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ป้องกัน ดูแลตนเองต่อไป