จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังทำความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตอบสนองวิสัยทัศน์ เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังทำความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตอบสนองวิสัยทัศน์ เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย” (Big Cleaning Day) โดยมี ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย แขวงทางหลวงที่ 1 เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย รวมทั้งอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาระดมความร่วมมือผนึกกำลังขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ได้แบ่งพื้นที่สำหรับทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ออกเป็น 5 ส่วน ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ระดมความร่วมมือทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง ได้แก่ ส่วนด้านหน้าศาลากลางฯ ประกอบด้วย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และริมตลิ่งแม่น้ำกกฝั่งสวนสาธารณะฯ ส่วนบริเวณสนามหญ้า และบริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ส่วนด้านข้างศาลากลางจังหวัดทิศเหนือ บริเวณวงเวียน ตลอดถึงที่จอดรถ จนถึงด้านหลังจรดริมน้ำกก บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดทิศตะวันตกจรดริมน้ำกก และด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัด ทิศใต้ บริเวณศาลพระพรหม ที่จอดรถ จนถึงบริเวณด้านหลังจรดริมน้ำกกอีกเช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อส่งผลต่อการกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ ยังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายด้วย เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาออกกำลังกายได้รับความปลอดภัยสูงสุด สะดวก มีความมั่นใจและมีความสุขอีกด้วย