พะเยา มหกรรมทักษะวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุพะเยา-ลำปาง

พะเยา มหกรรมทักษะวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุพะเยา-ลำปาง

อำเภอเมือง เทศบาลตำบลแม่กา โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภองาว จังหวัดลำปาง จัดมหกรรมทักษะวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ ตลอดจนพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า

การประกวดการทำบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา การแข่งขันประดิษฐ์อักษรล้านนาและคัดลายมือสวยงาม การแข่งขันดนตรีล้านนา ตลอดจนถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลากหลายถูกนำมาแสดงในงาน มหกรรมทักษะวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ที่ทางอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภองาว จังหวัดลำปาง จัดขึ้น ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กาโดยมี พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ในอำเภอเมืองพะเยา ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและภูมิปัญญานำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืนของนักเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการและภูมิปัญญา อาทิ การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง การประกวดการทำบายศรีสู้ขวัญแบบล้านนา การร้อยถักพวงมาลัย การทำขันศิลล้านนา การแข่งขันคัดตัวอักษรภาษาล้านนา และภาษาไทย การแข่งขันอ่านค่าว การแข่งขันซอล่องน่าน การแข่งขันฟ้อนเล็บ การแข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันบรรยายธรรม รวมทั้งการแข่งขันปั่นปอนปี๋ใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ ตลอดจนพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า ให้คงอยู่

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตำบลแม่กา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองพะเยา เขตอำเภอภูกามยาว เขตอำเภอดอกคำใต้ เขตอำเภอแม่ใจ เขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา และเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง มาร่วมจำนวน 18 โรง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,300 คน มีการแข่งขันภูมิปัญญาทั้งหมด รวม 12 ประเภท ซึ่งบบรยากาศเป็นไปด้วยความสุขของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้