ประชุมวุฒิสภา 24-25 ก.ค.รับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ

(newspaper) ประชุมวุฒิสภา 24-25 ก.ค.รับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกวิปวุฒิสภา ได้เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะเป็นวาระการรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://tinyurl.com/34hmnxe2/download