ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ตรวจเยี่ยม รับฟังการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

🛑ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ตรวจเยี่ยม รับฟังการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

=======
🔻🔻🔻🔻
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. พล.ท.สวัสดิ์ ชนะจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สนย.กอ.รมน.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าพบค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบสถิติการเกิดจุดความร้อน (Hot Sport) พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 2565 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 864 จุด น้อยกว่าสถิติในช่วงเดียวกันของปี 2564 เกิดความร้อนสะสม จำนวน 2,449 จุด โดยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี กว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่วนอำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวัง คืออำเภอปาย รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า พบว่าปัจจุบันค่าฝุ่นละอองในอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมาย จุดความร้อนสะสม ต้องไม่เกิน 9,556 จุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากฝุ่นควันจากการเผา จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ลมจากทิศตะวันตก พัดเข้ามายังประเทศไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นควันจากการเผาในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการหน่วยงานป่าไม้ทุกแห่ง หยุดและชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าทุกชนิด ในช่วงนี้ ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งของความร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่องและดูแล

เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ขณะเดียวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมาตรการทางกฏหมายมาบังคับใช้ด้วย หากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ มีความรุนแรงจากการลักลอบจุดไฟเผาป่า เนื่องจากขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565
พล.ท.สวัสดิ์ ชนะจิตรสกุล ผอ.สนย.กอ.รมน กล่าวว่า ได้เห็นถึงการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ทาง กอ.รมน.ส่วนกลาง จะนำเรียนผู้บังคับบัญชา ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมร.) ซึ่งท่านให้ความสำคัญในการแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นอย่างยิ่ง
จากนนั้น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ รับชมการสาธิตการอัดใบไม้เป็นก้อน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นถ่าน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 7 รวมทั้งชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด ฟางข้าว ใบตองตึง เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดไฟป่า จากกลุ่มวิสาหกิจสร้างป่าสร้างรายได้