ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน) ขึ้น ตราด/ ที่ห้องดนตรีชั้น 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน) พร้อมด้วยนายจตุพร พุ่มเรียบ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรผู้ฝึกสอน นายจตุพร พุ่มเรียบ และนางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และคณะครูอาจารย

์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนแกนฯัาเข้าร่วมโครงการจํานวน 30 คน เพื่อเป็นการทราบกันดีอยู่แล้วว่า โขนเป็นศิลปะการแสดงของไทยที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างเด่นชัด ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่งขึ้นและเป็นศิลปะการแสดงของชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนรักษาไว้เป็นอย่างยิ่งปัจจุบันเยาวชนของชาติได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจนทําให้ห่างจากศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองฉะนั้นจึงต้องมีการแนะนําปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติได้กลับหันมาสนใจและร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่อีกทั้งจังหวัดตราด เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศาชายแดน รองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างประเทศตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยให้มีการบูรณาการได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านภาษาด้านสังคมและค้านวัฒนธรรม จากการสะท้อนการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่าควรมีการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอีกด้วย ที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนแกนนําของโรงเรียนให้ความสนใจฝึกฝนการแสดงโขนโดยผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจและนักเรียนสามารถแสดงโขนต่อสาธารณชนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดทําขึ้นโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โขน ขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยในการจัดอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนคลองใหญ่วิทยาคมวิทยาคมที่สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โขน จํานวน 30 คน วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมจัดทําหลักสูตรการอบรมด้านการแสดงโขนด้านทักษะพื้นฐานของการแสดงโขนและสามารถแสดงโขนในตัวละครต่างๆที่เป็นพื้นฐานของการแสดงโขนได้ ให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฎิบัติปักชุดโขนขั้นพื้นฐานได้ และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสสําคัญของอําเภอคลองใหญ่และจังหวัดตราด โดยรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในอนาคตต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด โทร 086-1399631