ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP ประจําปีการศึกษา 2562

จํานวน 146 คน ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตราด/เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนพิเศษ MEP/MO ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมนัส ถึกสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมอบรมโครงการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP ประจําปีการศึกษาชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านภาษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและแบ่งปันบุคคลในชุมชน เป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะทางภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมยังตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษกิจอาเซียน ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส จึงได้ร่วมกันจัดเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤกษขึ้น เพื่อให้นักเรียนในห้องเรียนพิเศษ MEP/MP ประจําปีการศึกษา 2562 ให้มีความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาให้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนัดเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 146 คน การจัดโครงนี้นี้นับว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ชีวิตประจําวันต่อไปครับ

/ภาพข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด โทร 086-1399631