มุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปรมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ

มุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปรมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ

มุกดาหาร/วันที่ 20 ก.ค. 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ณ ลำห้วยกอก บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็นกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และโครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายในการดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสวยงาม โดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนบ้านห้วยกอก และภาคส่วนต่าง ๆ ของ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณลำน้ำห้วยกอก บ้านห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ลำน้ำห้วยกอก เป็นลำห้วยสายหลักของตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีความยาวเชื่อมต่อกับ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นลำน้ำสายหลักที่เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด ได้ใช้ประโยชนจากลำน้ำเพื่อการเกษตร ทำนา เพาะปลูก และการประมง

ไกรสมุทร โพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177