สัตหีบ มอบประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่1 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ มอบประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่1
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบมาเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่1

โดยมี นาย บรัศ บุญบรรเจิดศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ วุฒิปัญญาภิวัฒน์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา คณะครู อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้เข้ารับประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่1 ร่วมให้การต้อนรับ
นาย บรัศ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามวิถีของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการพูดของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ ได้อย่างถูกต้องโดยมี รูปแบบการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เรื่องภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ให้สูญสลาย สามารถสร้างคุณค่าแก่ชุมชน เป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน เกิดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านสุขภาพร่งกาย สุขภาพแข็งแรง ลดการพึ่งพาผู้อื่น ด้านจิตใจ คลายเหงา สดชื่น ภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองด้านสังคม – ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชพและผู้สูงอายุด้วยกันด้านจิตใจ – ปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าด้านอาชีพ นำความรู้ไปสร้างงานให้กับผู้สูงอายุได้
นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ” ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกท่านจะนำประสบกาณ์ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์จำนวน 21ครั้ง ไปพัฒนาความรู้ของท่านให้ต่อยอดเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อท่าน ชุมชนของท่านและต่อ ประเทศชาติโดยรวม
ซึ่งหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ ทางคณะผู้บริหาร และ นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่1ได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ เพื่อร่วมกันปลูกต้นตะเคียน จำนวน15 ต้น ทั้งนี้การปลูกต้นตะเคียนก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการรับประกาศนียบัตรและยังเป็นการสร้างความร่มเงาร่มรื่นในส่วนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ในอนาคตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก