นครนายก เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นครนายก เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562

ที่มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนยก นายสุรเชษฐ์ พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสามัคคีบ้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 4.0 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีผู้นำชุมชน มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา คณะครูวิทยาลัยการอาชีพ ช่างชุมชน กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือประชาชน จึงให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
โดยบริการซ่อมเครื่องมือ,เครื่องจักรกลการเกษตร,ยานพาหนะ,เครื่องไฟฟ้า,เครื่องใช้ในครัวเรือนโดยให้บริการฟรี พร้อมแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก