นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สู่การป้องกัน!!โรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สู่การป้องกัน!!โรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

วันที่19 กรกฎาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สู่การป้องกัน!!โรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒ หลังจากการเซ็น MOU พชอ.เมืองร้อยเอ็ด สู่ kick off แก้ปัญหาไข้เลือดออกที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน,นายก อปท.,ผอ.รพ.สต.ทุกตำบลและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีมติและข้อสั่งการดังนี้
มาตรการหลักในการควบคุมโรค
๑. สถานที่ราชการทุกแห่ง ตลอดจนอาคารบ้านเรือน ทุกหลังคาเรือน เป็นสถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้าน หน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะ
๓. เมื่อพบรายงานผู้ป่วย ในพื้นที่ต้องรีบควบคุมโรคโดยเร็ว ดำเนินการตามแนวทางอย่างเข้มข้น
ด้านการป้องกันก่อนเกิดโรค
๑ .มาตรการ ๓ เก็บ ประกอบด้วย
– เก็บบ้าน = ให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
– เก็บน้ำ = โดยการปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายไปวางไข่ (๖ ป.๑ ข สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) และการป้องกันตนเองด้วยการทายากันยุง กำจัดยุงลายโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น
– เก็บขยะ = เก็บขยะ เศษภาชนะ รอบ ๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ กระป๋อง กะลา เปลือกหอย เปลือกไข่ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือ ทำลาย
เพื่อทำให้อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…ปลอดไข้เลือดออกภายใน 1 เดือน เริ่มรณรงค์พร้อมกัน 26 ก.ค. 2562 นี้ ทั้งอำเภอ

////////////////////
ภาพข่าว ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด วีระศักดิ์ จรบุรมย์ บก.ข่าว