จ.ราชบุรี/เกษตรมอบปัจจัยการผลิตการจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

จ.ราชบุรี/เกษตรมอบปัจจัยการผลิตการจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

เมื่อวันที่13สิงหาคม2563เวลา9.30น.นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต เกษตรอินทรีย์ ให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายขยายผลรอบโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ โดยมีนายโชคดี ตั้งจิตร เกษตรอำเภอปากท่อ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม และเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ให้การต้อนรับ ณ บ้านสมาชิก หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี