นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี พ.ศ. 2562

 

-วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น ณ บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม. โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

1. ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผ่านคณะกรรมการด้านต่างๆ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. การสร้างนวัตกรรม หรือความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันคิดและจัดทำขึ้น คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. ภาคีเครือข่ายที่หมู่บ้านสามารถแสวงหาความร่วมมือ หรือบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและชัดเจน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยหมู่บ้านที่ชนะเลิศจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมู่บ้าน จะเป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันการตรวจประเมินผลหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ระดับเขตและระดับภาคต่อไป.

//////////////////////////////
เครดิตภาพข่าว…ป.ธนภัทร
ศรีไพร ทูลธรรม…รายงาน