โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมการพัฒนาแกนนำวัยรุ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/ร้อยเอ็ด/0817082129-

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมการพัฒนาแกนนำวัยรุ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี

สำหรับประเทศไทย พบการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากนี้ ยังทำให้เสียโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รวมทั้งรายได้ในอนาคต การขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ส่งผลให้เด็กจำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ

ปี 2562 นี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการพัฒนาวัยรุ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยการจัดอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่น และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวก จังหวัดละ 125 คน เพื่อให้มีความรู้และสามารถสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวก แก่เพื่อนวัยรุ่นในสถานศึกษาและในชุมชน รวมถึงการให้คำปรึกษาและส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหาเรื่องเพศ เข้ารับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24, 25, 26, 27 สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดละ 25 แห่ง กำหนดจัดอบรมรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562

มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอละ 1 โรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดการศึกษาภาคเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู จำนวน 26 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 104 คน รวม 130 คน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ