จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดอบรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส /สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดอบรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่18ก.ค.2562เวลา9.00น.อบจ.ราชบุรี เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี2562.
ที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประจำปี 2562โดยมีสมาคมคนพิการจ.ราชบุรีส่งสมาชิกผู้พิการ 10 อำเภอคัดเลือกส่งเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คนมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำวิทยากร นิติกรให้ความรู้ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาพร้อมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานมูลนิธิพรเมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับความรู้เสริมอาชีพแก่ผู้พิการให้มีคุณภาพที่ดีสามารถดูแลจนเองได้โดยไม่สร้างภาระให้แก่สังคมต่อไป

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน