“รมว.เฮ้ง” นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

“รมว.เฮ้ง” นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

——————————-

กระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้มาตรการด้านความปลอดภัยให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย โดยมี นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนมอบสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยรมว.แรงงาน กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน ซึ่งท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบ และได้แสดงความห่วงใยมาถึงผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อน ผมจึงได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับทราบสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งบูรณาการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่

ทางด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ กสร. ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กรณีเกิดอุทกภัยในสถานประกอบกิจการ เช่น การขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า รวมไปถึงระมัดระวังการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร พร้อมตรวจสอบก่อนการใช้งานหลังน้ำลด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 1546