วันท้องถิ่นไทยนราธิวาส การร่วมแรงร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 88 แห่ง ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แสดงพลังชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 15,000 คน โดยมีกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วันท้องถิ่นไทยนราธิวาส การร่วมแรงร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 88 แห่ง ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แสดงพลังชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 15,000 คน โดยมีกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ท่านพ่อเมืองนราธิวาส ร่วมเป็นประธาน การจัดงาน และมีแม่ทัพจัดงาน อย่าง สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ,ชมรม นายก อบต. ,ชมรมปลัด, อบจ.นราธิวาส และแม่งานหลักอย่างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

ที่ร่วมแสดงพลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และมีความสนุกสนานของชาวท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีกิจกรรมร่วมกันหล่อหลอมความสามัคคีขององค์กร