เกษตรจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ “น้าเยี่ยมชวนจ่ายตลาด.” ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เกษตร จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เกษตรจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ “น้าเยี่ยมชวนจ่ายตลาด.”
ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เกษตร จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่17ก.ค.2563
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “น้าเยี่ยมชวนจ่ายตลาด “โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตร จ.ราชบุรี กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จัดให้เกษตรกรนำสินค้าพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายขายด้วยตนเองได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ เนื้อปลา เนื้อสัตว์เนื้อสุกรและอื่นๆอีกมากมายมาวางจำหน่ายระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษตกรให้ผู้ซื้อได้รับความปลอดภัยจากสินค้าที่ปลอดสารพิษ มีพ่อค้าแม่ขายจำนวน 200 กว่าเจ้านำสินค้ามาวางขายภายในศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรทุกวันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสินค้าทางเกษตรของ จ.ราชบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งกระจายสินค้าออกสู่ประชาชน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในจังหวัดราชบุรีต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน