จ.ราชบุรี/นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเป็นประธานเปิดงานอำเภอสุขภาวะต้นแบบ(kick off)และลงนามความร่วมมือ(MOU)

จ.ราชบุรี/นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเป็นประธานเปิดงานอำเภอสุขภาวะต้นแบบ(kick off)และลงนามความร่วมมือ(MOU)อำเภอโพธารามณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๒
นายสมชาย สว่างวงษ์สาธารณสุขอำเภอโพธารามเปิดเผยว่าไดัขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอำเภอสุขภาวะต้นแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เป็นแกนหลักซึ่งจังหวัดราชบุรีกำหนดเป็นอำเภอเป้าหมายขนาดใหญ่เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนอำเภอโพธาราม

 

จำนวน5ด้าน.อุบัติเหตุ.ด้านบุหรี่.การจัดการขยะ.ด้านอาหารปลอดภัย.ด้านผู้สูงอายุและการออกกำลังกายเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ มีวิธีการจัดการดูแล ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม พร้อมส่งเสริมให้ออกกำลังกายทุกวัน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน