ร้อยเอ็ด/… พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) นำสื่อมวลชนทุกแขนงจากจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าอบรม หลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 1

ร้อยเอ็ด/…
พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) นำสื่อมวลชนทุกแขนงจากจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าอบรม หลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 1 ที่…จ.ขอนแก่น

ศปป.5 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน (ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร)อบรม.ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง“สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”เพื่อติดปีกการพัฒนาการผลิตสื่อ ที่.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ที่ อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อ พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบบูรณาการมีส่วนร่วมสร้างทัศนคติเชิงบวกสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย
07.00-08.00 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
08.00-08.30 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง “มรดกไทย”
10.00-10.15 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
10.15-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

(……………………………)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1 ชั่วโมง)
13.00-13.15 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรทีมครูวิรัตน์
13.15-15.15 น. การบรรยายเรื่อง “สื่อกับการทำหน้าที่ถ่ายทอดและรณรงค์การผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”และมอบหมายการผลิตสื่อ Short Form เพื่อคัดเลือกแนวคิดดีดี ไอเดียโดดเด่น เข้าอบรมรุ่น ‘ผู้นำ’ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2 ชั่วโมง)
15.15-15.45 น. รับประทานอาหารว่าง (30 นาที)
15.45-16.15 น. ผอ ศปป 5 กอ.รมน. พบปะสื่อ (30 นาที)
16.15-17.15 น. กิจกรรมท้ายหลักสูตร / เลือกตัวแทนรุ่น / มอบใบประกาศฯ และกล่าวอำลา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ ” สื่อมวลชนพอเพียง ” https://www.facebook.com/สื่อมวลชนพอเพียง-100584318416238

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน