จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยืนยัน (RT-PCR) เพิ่ม 30 ราย ขณะที่มีผู้เข้าข่ายติดเชื้อ (ATK) 263 ราย ในทุกอำเภอ

🛑จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยืนยัน (RT-PCR) เพิ่ม 30 ราย ขณะที่มีผู้เข้าข่ายติดเชื้อ (ATK) 263 ราย ในทุกอำเภอ
======
🔻🔻🔻🔻
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 ว่ามี ผู้ป่วยยืนยันสะสม 976 ราย (ตรวจ RT-PCR) ผู้ป่วยเข้าข่ายสะสม (ตรวจ ATK) 7,711 ราย รวมผู้ป่วย สะสมทั้งหมด 8,687 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหายแลNว 5,442 ราย ยังรักษาอยู่ 3,235 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ 99.81 % ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว โดยมีผู้ป่วยรักษา อยู่ที่โรงพยาบาลเพียง 46 ราย (1.40%) ศูนย์แยกกักโรคชุมชน(CI) 124ราย (3.80%) และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) 3,065 ราย (94.70%)
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันนี้ ตรวจ RT-PCR 57 ชุด ผลพบเชื้อ 30 ราย อำเภอสบเมย 9 ราย อำเภอแม่สะเรียง 7 ราย อำเภอปาย 5 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 4 ราย อำเภอเมือง 4 ราย และอำเภอปางมะผ้า 1 ราย ตรวจ ATK 949 ชุด พบผลบวก 263 ราย อำเภอเมือง 90 ราย อำเภอแม่สะเรียง 82 ราย อำเภอปางมะผ้า 29 ราย อำเภอปาย 28 ราย อำเภอขุนยวม 20 ราย อำเภอสบเมย 9 รายและอำเภอแม่ลาน้อย 5 ราย
สำหรับผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะสมถึง วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 178,644 คน (72.69%) 2 เข็ม จำนวน 151,673 คน (61.71%) และ 3 เข็ม จำนวน 35,894 คน (14.61%)