นครนายก – จังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

นครนายก – จังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่วัดสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์พอ.สว. พร้อมส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ลงพื้นที่ออกไปให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ในโอกาสนี้ทางจังหวัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกได้ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

ผู้ยากไร้ และประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน หมู่บ้าน ตำบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ อบต.และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นพลังที่ดีในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าของตำบลในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก